Tiếng Việt: Tiếng Việt    English: English
Đăng ký thành viên
THÔNG TIN THỜI TIẾT
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 7222
Đang online:1

Chào mừng bạn đã đến với website của Công ty Cổ phần HACISCO

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đính chính ngày dao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013  Xem chi tiết

Nội dung chi tiết xem tại đây

Công ty Cổ phần HACISCO công bố Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013

Nội dung Báo tài chính chi tiết xem tại đây

Nội dung Báo cáo thường niên chi tiết xem tại đây

 

1. Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán HAS

2. BCTC kiểm toán 2013 HAS

3. Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán HAS

 

Vui lòng xem file đính kèm: Giao dịch cổ phiếu nội bộ

Công ty Cổ phần Hacisco (HAS) xin trân trọng thông báo:

Ngày 18 tháng 3 năm 2014 Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết chấp thuận việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trđó là Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) kể từ ngày 18/3/2014. Vui lòng xem file đính kèm: 

Xem chi tiết: File đính kèm

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Nội dung chi tiết của nghị quyết xem tại đây

Nội dung chi tiết của thông báo xem tại đây

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2013 so với Quý 4 năm 2012.

Tải dữ liệu về tại đây

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2013 so với Quý 3 năm 2012

Tải dữ liệu về tại đây

Ngày 08/10/2013 VNPT Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc (GĐ) và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc VNPT Hà Nội giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Tô Dũng Thái.

Tải công văn tại đây

Công ty cổ phần Haciso công bố BCTC cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30-6-2013 đã được soát xét. tải về

Công ty cổ phần Haciso công bố BCTC Q2-2013 HAS Tải về

Ngày 16 tháng 7 năm 2013 Công ty Cổ phần Hacisco có công văn số 189/CV-HAS gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Xem nội dung chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Hacisco

Quy chế này gồm X chương, 57 điều có hiệu lực từ ngày 28 tháng 06 năm 2013 và thay thế quy chế ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2010

Xem chi tiết nội dung quy chế nội bộ Công ty tại đây 

Bản điều lệ này gồm 21 chương và 52 điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hacisco họp ngày 24 tháng 5 năm 2013 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị tổ chức thực hiện

Xem nội dung chi tiết điều lệ:

                                              Từ trang 01-18

                                              Từ trang 19-37

 

Ngày 09 tháng 07 năm 2013 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 15 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Xem nội dung Nghị quyết tại đây

Ngày 06 tháng 6 năm 2013 Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM có công văn số 908/2013/SGDHCM-NY gửi Công ty Cổ phần Hacisco về việc chi trả cổ tức năm 2012

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Ngày 03 tháng 6 năm 2013 Công ty Cổ phần Hacisco có công văn số 154/KT-HAS gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc Chi trả cổ tức sau Đại hội Cổ Đông.

Xem nội dung chi tiết Công văn tại đây

Được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty, ngày 31 tháng 5 năm 2013, Đoàn thanh niên, Công Đoàn Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức chương trình “Vui đón Tết thiếu nhi 1.6” cho toàn bộ con em CBCNV trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty


Ngày 24/5/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Công ty cổ phần HACISCO đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 để thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Mục tiêu kế, hoạch SXKD năm 2013 và bầu bổ sung thay  thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016, thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty và một số nội dung khác. 

Công ty Cổ phần HACISCO xin công bố các nội dung làm việc tạị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24 tháng 05 năm 2013 được ghi nhớ lại trong Biên bản họp đại hội cùng ngày.

Tải Biên bản tại đây

Ngày 22 tháng 05 năm 2013 Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã có quyết định số 225/QĐ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Vịnh tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng nhiệm kỳ 2013-2015.

Tải và xem quyết định tại đây

Công ty Cổ phần HACISCO công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 vào ngày 24 tháng 5 năm 2013.

Tải nghị quyết tại đây

Ngày 20 tháng 05 năm 2013 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 13 để thống nhất nghị quyết hội đồng quản trị.

Tải nghị quyết về tại đây

Công ty Cổ phần Hacisco gửi bản dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu thay thế Điều lệ mẫu ngày 19/3/2007) 

Tải dữ liệu về tại đây

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH  2012

 

 

1. Dự thảo chương trình

2. Quy chế tổ chức đại hội của Công ty năm 2012

3. Tờ trình V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

4. Tờ trình V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị

5. Tờ trình V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập

6. Tờ trình V/v: Sửa điều lệ Công ty

7. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử

8. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012

9. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát

11. Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT

12. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu

13. Các loại phiếu bầu

14. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT

TẢI DỮ LIỆU VỀ TẠI ĐÂY

 

Công ty Cổ phần Hacisco gửi giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012

Thời gian họp 8h30, thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia  

Tải về Giấy mời và thông tin kèm theo tại đây

Ngày 16/4/2013 Công ty Cổ phần Hacisco có công văn số 104/HAS gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chi nhánh TP Hồ Chí Minh) về việc chốt danh sách cổ đông (thay thế công văn số 90) và đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Xem công văn tại đây

Công ty Cổ phần HACISCO công bố báo cáo tai chính Quý I năm 2013.

Xem chi tiết tại đây:

- Từ trang 1 - 9

- Từ trang 10 - 17

- Từ trang 18 - 23

- Từ trang 24 - hết

- Phần giải trình

Tải báo cáo thường niên năm 2012 tại đây

Ngày 13/4/2013 diễn ra cuộc họp lần thứ 12 của hội đồng quản trị.

Tải nghị quyết tại đây

 

Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (đã được kiểm toán). Đăng ngày 30/3/2013

Tải về tại đây

Tải về tại đây

Công ty Cổ phần Hacisco báo cáo tình hình quản trị năm 2012

Chi tiết xem tại đây

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (kèm theo CV 72/HAS) và thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (kèm công văn số 706/TB-VSD). Xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm
Bản tin tài chính
CÁC DỰ ÁN
ĐỐI TÁC
XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN
 

Powered by ACS Corp